Hämtar information

Om du inte är nöjd

Vi har som mål att ha försäkringsmarknadens nöjdaste kunder. Det händer givetvis ibland att någon kund har en annan åsikt än vi. Även om du är missnöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende, ska det vara enkelt att vara kund hos oss.​​​​​

 

Steg 1

Prata med din handläggare

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om vi inte kommer överens har du flera möjligheter att gå vidare till någon som kan se på ditt ärende på nytt.

Steg 2

Kontakta kundombudsmannen

Du kan kostnadsfritt vända dig till Ifs Kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat med nya friska ögon.

  • Skicka in din begäran om prövning inom sex månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol.
    Kontakta Kundombudsmannen

Steg3

Få ärendet omprövat av andra instanser

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Nämnden prövar tvister gällande personförsäkring som kräver en medicinsk bedömning. Nämnden prövar även tvister som gäller avslag – helt eller delvis – på ansökan om individuell personförsäkring. Ansökan om prövning i PFN måste göras inom ett år från det att du lämnat in ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

PFN

Nämnden för rättsskyddsfrågor (FNR)

Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och motsvarande del i trafikförsäkringen. Anmälan till
FNR måste göras inom ett år efter det att du framfört ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

FNR

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden. If hjälper dig i samband med den obligatoriska prövningen. Det finns andra frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande. I dessa frågor kan du själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som finns på Trafikskadenämnden eller deras webb.

Trafikskadenämnden

Om du vill ha ärendet prövat av domstol

Ta kontakt med närmaste tingsrätt för information. Om du har en rättsskyddsförsäkring hos oss gäller denna på samma villkor även vid tvist mot If. Tänk på att du måste begära detta, inom viss tid, den s.k. preskriptionstiden. Detta gäller även om ärendet är under prövning hos andra instanser. Tiden är olika lång beroende på bl.a. vilken lag och vilket eventuellt avtal som gäller i ditt ärende. Närmare information om gällande preskriptionstid just i ditt ärende kan du få av handläggaren hos oss.

Läs också

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas för ansökan till ARN, PFN och FNR.
EU-kommissionens onlineplattform


Dina rättigheter som konsument

Du kan få objektiv och kostnadsfri vägledning av olika konsument-organisationer. Läs mer om det här.

Konsumenterna

Konsumentverket

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.